Onze praktijk hecht veel waarde
aan kwaliteitsborging.
Daarom is onze praktijk een Plus-praktijk.
Derhalve kunt u extra informatie oproepen over de praktijkregels:
 
     

Huisregels
WKKGZ
Klachtenregeling
Privacyreglement
WBGO
Tarieven

 

 

 

 

 
 
Indicaties kinderfysiotherapie
0-2 jaar
- Asymmetrische zuigeling
- Lage en hoge spierspanning
- Pre-dysmature kind: te vroeg geboren
- Motorische ontwikkelingsachterstand
-Plexus brachialis leasie t.g.v. bevalling
- Cerebrale parese
- Huilbaby
- Voorkeurshouding, afplatting
- Billenschuiver
 
2-4 jaar
- Motorische ontwikkelingsachterstand
- Orthopedische afwijkingen
- Afwijkend looppatroon
- Spina Bifida
- Mentale retardatie
- Ademhalingsproblematiek
- Jeugdreuma
- Tenenlopers
 
4-12 jaar
- Motorische ontwikkelingsachterstand
- ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
- Schrijfproblemen
- DCD, Developmental Coordination Disorder
- Orthopedische klachten
 
12-17 jaar
- Houdingsproblemen
- Scoliose
- Ademhalingsproblematiek
 
 
 
Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie: voor wie?

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-19 jaar.  

Een kind moet nog van alles leren. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen, te spelen, ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek en groeien zo tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.


     

Kinderfysiotherapie: wat gebeurt er?

Het kind is doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut in verband met (dreigende) problemen in de harmonische ontwikkeling.
De kinderfysiotherapeut gaat het kind nu observeren en onderzoeken. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school en eventueel anderen.

Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op.
De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol.

Kindgericht oefenmateriaal kan het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.


Kinderfysiotherapie, kind en ouders/verzorgers

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben de ouders/verzorgers meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Als het nodig is, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby's van 0 - 2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.


Kinderfysiotherapie en samenwerking

Tijdens de ontwikkeling van het kind kunnen zich nieuwe aspecten van de problematiek voordoen.
Het kan dan noodzakelijk zijn samen te werken met andere disciplines zoals: arts, logopedist, ergotherapeut, docent, orthopedagoog, psycholoog of maatschappelijk werkende.


Kinderfysiotherapie: door wie ?

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen.
De kinderfysiotherapeut benadert het kind op een eigen, specifieke wijze passend bij de situatie van dat moment.


Kinderfysiotherapie: hoe kom je er ?

Ouders/verzorgers, CB-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak.
Via de huisarts of arts-specialist wordt het kind verwezen naar de
kinderfysiotherapeut.


Fred Gras, kinderfysiotherapeut
ik ben aangesloten bij de NVFK (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg)

Birgitte Yntema-Claessen, werkzaam met kinderen en gespecialiseerd in psycho-somatische fysiotherapie bij kinderenGroenebiezen
Meridiaan
Ellenborgh
  030 - 688 25 27
030 - 687 89 95
0348 - 451 454